Algemene informatie

07 september, 18.09 uur

Provinciale subsidieregeling WMO

OMMEN - Uitslagen tender 2015 bekend

Overijsselse gemeenten hebben bij de provincie ook in 2015 groot aantal aanvragen ingediend voor een financiële bijdrage voor het uitvoeren van hun taken voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De provincie heeft voor de regeling ruim 1 miljoen euro beschikbaar.

De meeste Overijsselse gemeenten hebben–individueel of samen- gebruik gemaakt van de mogelijkheid. Tussen 1 mei en 1 juni kwamen er vijftien aanvragen binnen, voor een totaalbedrag van bijna 3 miljoen euro. De provincie kan met de beschikbare middelen in totaal 5 projecten honoreren. Daarmee is ook de vierde tender in deze regeling een succes.

De meeste Overijsselse gemeenten doen aan één of meer van deze vijf projecten mee. Bij de selectie van de projecten heeft de provincie gekeken naar het aantal deelnemende gemeenten, de eigen bijdragen van gemeenten en de overdraagbaarheid van de resultaten naar andere gemeenten in Overijssel. Daarnaast zijn de projecten inhoudelijk beoordeeld door de Wmo werkplaatsen in Overijssel. De subsidieaanvragen die het hoogste scoorden in de ranking komen voor subsidie in aanmerking tot het subsidieplafond is bereikt. De projecten die in 2015 subsidie
ontvangen zetten in op het verbinden van de sectoren sport en jeugdhulp, het ontwikkelen van een methode om de mobiliteit van kwetsbare ouderen te vergroten of het versterken van de zelfredzaamheid van de burgers. De volgende projecten hebben subsidie ontvangen:

- Sport en Jeugdhulp scoren samen! Dit project levert een bijdrage aan de transformatie van de Jeugdhulp door het verbinden van de sectoren sport en jeugdhulp op de lokale structuren. Voor dit project is €291.800, - subsidie beschikbaar gesteld.
- Samen Actief. Met dit project wordt een ondersteuningsmethode ontwikkeld om de fysieke activiteiten en mobiliteit van kwetsbare inactieve senioren te vergroten, Voor de uitvoering worden actieve senioren ingezet om buiten de geijkte kaders om de doelgroep te bereiken. Voor dit project is €146.940, - subsidie beschikbaar gesteld.
- Overheidsparticipatie en burgerkracht: de volgende stap. Het gaat in dit project om het bij elkaar brengen van top-down en bottum-up processen en vooral van de mensen die beweging brengen met als doel toekomstbestendige lokale gemeenschappen met sterke, duurzame lokale initiatieven op allerlei gebieden. Voor dit project is €298.680,- subsidie beschikbaar gesteld.
- De toekomst is lokaal. Met dit project wordt de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van inwoners van Overijssel bevorderd door de directe betrokkenen te faciliteren bij lokale initiatieven m.b.t. het regelen van zaken als cofinanciering en investeren in actieve deelname kenniskringen en uitwisseling van ervaringen. Voor dit project is €288.800, - subsidie beschikbaar gesteld.
- Transformatie van het sociale domein. Veertien gemeenten ontwikkelen samen een regionale transformatie-agenda en geven samen vorm en inhoud aan de uitvoering van deze agenda. Voor dit project is €42.644, - subsidie beschikbaar gesteld.

Gedeputeerde Bert Boerman is blij met alle reacties. “Dankzij de goede onderlinge samenwerking hebben gemeenten goed gebruik weten te maken van de regeling WMO 2015. Er zijn mooie projectvoorstellen gedaan waarmee uiteindelijk de inwoners van Overijssel gebaat zijn”.

Alle subsidievragers zijn inmiddels schriftelijk door de provincie over de uitslag geïnformeerd. Een overzicht met een korte beschrijving van alle ingediende projecten, de beoordeling van het project aan de subsidieregeling en of ze wel of geen subsidie hebben ontvangen kunt u vinden op www.overijssel.nl