Algemene informatie

11 juli, 09.07 uur

College neemt concept-besluit over afsluiting Hessenweg Hardenberg

HARDENBERG - Het college neemt een concept-besluit over de afsluiting van de Hessenweg ter hoogte van nummer 72 richting Boshoektunnel in Hardenberg. Het concept-verkeersbesluit ligt 8 weken ter inzage. De gemeenteraad heeft het college gevraagd een concept-besluit te nemen, zodat alle reacties nog één keer gewogen kunnen worden.

De afsluiting van de Hessenweg heeft veel discussie veroorzaakt. Daarom is opdracht gegeven om de voor- en nadelen van de afsluiting van de Hessenweg te onderzoeken. Bij dit onderzoek zijn de effecten op de bereikbaarheid sportpark Boshoek, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de wijk Heemse onderzocht. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met onder andere plaatselijk belangen, inwoners en gebruikers van sportpark Boshoek. De uitkomsten van deze gesprekken zijn meegenomen in de afweging.

Varianten
Een verkeerskundig bureau heeft een vijftal varianten onderzocht. De gevolgen van het handhaven van de afsluiting en het aansluiten op de Boshoektunnel of openstellen voor al het verkeer zijn in kaart gebracht. Ook is daarbij de inrichting van de Hessenweg als volledige of gedeeltelijke fietsstraat meegenomen. Samenvattend blijkt dat het wel, niet of gedeeltelijk openstellen zowel positieve als negatieve verkeerseffecten heeft. Een goede afweging tussen leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid, is de aanleiding van het concept-besluit om de huidige situatie in stand te houden.

Concept-verkeersbesluit
Om de Hessenweg definitief af te sluiten en het deels inrichten als fietsstraat is een verkeersbesluit nodig. Hiervoor is een concept verkeersbesluit gemaakt. Het is mogelijk om te reageren op dit concept-verkeersbesluit door een zienswijze in te dienen. De reacties die al zijn ontvangen door de gemeente worden meegenomen. De periode dat het concept-besluit ter inzage ligt is door de vakantie verlengt van 6 naar 8 weken. Na de termijn van 8 weken wordt een inspraakverslag gemaakt dat samen met het voorlopige verkeersbesluit ter kennisname naar de gemeenteraad wordt gestuurd en waarover het college van B&W een definitief besluit neemt.