Algemene informatie

26 mei, 15.05 uur

ChristenUnie stelt vragen over arbeidsmarkt

OVERIJSSEL - De ChristenUnie vindt dat de provincie een voorbeeldrol moet vervullen voor mensen met een beperking

In Friesland en Drenthe zijn succesvolle pilots gehouden waarbij functies voor mensen met een arbeidsbeperking zijn gecreëerd.

De ChristenUnie vraagt zich af of het college van Gedeputeerde Staten deze pilots kent en zij op de hoogte is van de uitkomsten. Daarbij vindt zij het belangrijk dat de informatie over de opzet van de pilots beschikbaar komt. De vraag daarbij is ook wat de betekenis van de opdracht uit het Sociaal akkoord 2013 is voor Overijssel. Immers de provincies hebben de opdracht om enkele honderden nieuwe banen te scheppen in 10 jaar tijd. Welke inspanning verricht de provincie Overijssel op het terrein van functiecreatie voor mensen met een arbeidsbeperking en bieden de pilots uit Friesland en Drenthe ook kansen voor Overijssel, zo vraagt de fractie zich af.

De pilots in Friesland en Drenthe worden onder meer in samenwerking met het A+O fonds, SW-bedrijven en gemeenten uitgevoerd. Zijn er in Overijssel ook dergelijke vormen van samenwerking om functiecreatie voor mensen met een arbeidsbeperking te stimuleren?
De ChristenUnie wil ook in algemene zin geïnformeerd worden over de inspanningen van de provincie Overijssel om het stimuleren van werk voor mensen met een arbeidsbeperking/afstand tot de arbeidsmarkt in de eigen organisatie te bevorderen?
Door vragen te stellen aan het college van gedeputeerde staten geeft de ChristenUnie een eerste aanzet bij de uitvoering van het coalitieakkoord waarin staat: “Nog meer dan nu al het geval is, zetten wij in op het faciliteren en agenderen van een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Bijzonder aandachtspunt is de vraag hoe wij kunnen bijdragen