Algemene informatie

21 februari, 18.02 uur

Aanbevelingen voor behoud recreatieve waarde vakantieparken Vechtdal

VECHTDAL - De stuurgroep die het project Vitale Vakantieparken Vechtdal begeleidde, heeft de werkzaamheden afgerond. De vrijetijdssector is een belangrijke economische pijler in het Vechtdal en daarmee in Overijssel. Niet voor niets trekken vakantieparken in het Vechtdal jaarlijks vele honderdduizenden toeristen en vallen recreatieondernemers regelmatig in de prijzen. Het merendeel van vakantieparken in het Vechtdal heeft een hoge kwaliteit en is een belangrijke recreatieve trekker voor onze provincie. Toch blijft in een aantal parken de vitaliteit achter en is daardoor kwetsbaar (circa 30% van de parken).
De stuurgroep is van oordeel, dat veel parken onvoldoende investeringscapaciteit hebben om de benodigde revitaliseringsslag te maken. Verloedering ligt voor deze parken dan ook op de loer. Het provinciebestuur wordt gevraagd te onderzoeken op welke wijze een investeringsfonds kan worden opgezet ter ondersteuning van de benodigde aanpak. Om te onderzoeken hoe kwetsbare vakantieparken in het Vechtdal een impuls kunnen krijgen is begin 2019 een (pilot-)project gestart.In het (pilot-)project is onderzocht wat nodig is om de vitaliteit van kwetsbare vakantieparken in het Vechtdal te herstellen. Daarbij stond het behoud van de recreatieve waarde van het Vechtdal centraal. De stuurgroep doet in haar rapportage concrete aanbevelingen aan het Provinciebestuur Overijssel en de Colleges van B&W van gemeenten in het Vechtdal. 
De stuurgroep concludeert dat het grootste deel van de kwetsbare vakantieparken in het Vechtdal gerevitaliseerd kan worden en dat maatwerk per park mogelijk moet zijn. Toename van niet-recreatieve bewoners op parken moet sterk worden teruggebracht. De stuurgroep doet aanbevelingen hoe de betrokken gemeenten en de eigenaren van de parken verder kunnen.
 Eén van de aanbevelingen is, om per gemeente en per recreatiepark een concrete en bewuste keuze te maken over de richting waarin het vakantiepark zich kan ontwikkelen. Onderdelen daarbij zijn: de ontwikkelrichting vastleggen, de uitvoering in de gewenste richting ondersteunen en als het nodig is,handhaven.
 Daarnaast is structurele aandacht nodig om de kwaliteitsimpuls en de transformatie door te kunnen voeren op de parken, die aan de onderkant van het recreatieve segment zitten. Deze parken blijven zich ook in de toekomst aandienen, meent de stuurgroep.
 De stuurgroep beveelt aan om het provinciale beleid voor recreatiewoningen aan te passen. Het huidige beleid biedt onvoldoende flexibiliteit om (tijdelijke) functieveranderingen van parken mogelijk te maken. 

Tot slot roept de stuurgroep het provinciebestuur op om op korte termijn te komen tot een provinciebrede aanpak voor vakantieparken. Daarbij denkt de stuurgroep aan het instellen van een taskforce en expertisecentrum.